• Haber

  Çin: Xinjiang'daki tedbirler uluslararas? terörle mücadeleye katk? yap?yor

  26.09.2019

  Çin D??i?leri Bakan? Wang Yi, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yürütülen faaliyetlerin, uluslararas? terörle mücadele çal??malar?na yap?lan önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  Ayn? zamanda Çin Devlet Konseyi Üyesi olan Wang Yi, dün New York't, Birle?mi? Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM ile bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin bar?? ve güvenli?in korunmas? konusundaki i?birli?iyle ilgili toplant?s?na kat?ld?.

  D??i?leri Bakan? Wang, yapt??? konu?mada, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma çal??malar?nda ba?vurdu?u önleyici tedbirler hakk?nda bilgi verdi.

  Wang, Xinjiang yerel hükümetinin, terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma konular?nda farkl? ülkelerin deneyimlerinden yararlanarak ald??? tedbirler sayesinde terör olaylar?n?n meydana gelmesinin önlendi?i gibi, bölgede ya?ayan 25 milyon ki?inin ya?ama ve geli?me gibi temel haklar?n?n korundu?una i?aret etti.

  Wang, bu giri?imin, Xinjiang'da ya?ayan tüm etnik gruplardan vatanda?lar dâhil olmak üzere Çin halk?n?n tamam?ndan destek ald???n?n da alt?n? çizdi.

  Xinjiang'da al?nan a??r?c?l?ktan ar?nd?rma tedbirlerinin önleyici terörle mücadele konusunda yararl? bir deneme oldu?una dikkat çeken Çinli bakan, bu ad?mlar?n, Birle?mi? Milletler'in ?iddetli A??r?c?l??? Önleme Eylem Plan? kapsam?ndaki somut ad?mlar olmakla kalmay?p, Çin'in uluslararas? terörle mücadeleye yapt??? önemli bir katk? oldu?unu vurgulad?.

  震东棋牌 热火棋牌app| 集结号棋牌下载官网| 河北家乡棋牌| 天圣棋牌app| 大富豪棋牌网站