• Haber

  Çin: ABD, dini özgürlükle ilgili gerçekleri çarp?t?yor

  24.09.2019

  Birle?mi? Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplant?lar?na kat?lan Çin heyetinin sözcüsü, ABD'nin dini özgürlük kisvesi alt?nda gerçekleri çarp?tarak di?er egemen ülkeleri ele?tirmesine kar?? ç?kt?klar?n? söyledi.

  ABD, dün BM'nin New York'taki genel merkezinde, "Dini Özgürlüklerin Korunmas? için Küresel Ça?r?" ba?l?kl? bir toplant? düzenledi. ABD Ba?kan Yard?mc?s? Mike Pence, toplant?da inanç özgürlü?ü konusunda, aralar?nda Çin'in de yer ald??? baz? ülkelere ele?tirilerde bulundu.

  ABD D??i?leri Bakanl???'ndan yap?lan aç?klamada da D??i?leri Bakan Yard?mc?s? John Sullivan'?n bugün Xinjiang konulu bir toplant? düzenleyece?i bildirildi.

  Çin heyetinin sözcüsü, gazetecilerin söz konusu toplant?larla ilgili sorular?n? yan?tlad?.

  Sözcü, BM'nin uluslararas? toplum için hak ve adaleti koruyan önemli bir platform oldu?una dikkat çekerek, Washington'un bu platformu istismar ederek, inanç özgürlü?ünü koruma bahanesiyle di?er ülkelerin iç i?lerine müdahale etmesinin, BM'nin amaç ve ilkelerine ayk?r? oldu?u gibi, diyalog ve i?birli?i yönündeki BM ruhuna da ters dü?tü?ünü söyledi.

  Çinli sözcü, ABD'nin bu giri?imlerinin herhangi bir sonuç vermeyece?inin ve hiçbir ülkeden destek görmeyece?inin alt?n? çizdi.

  Çin'de inanç özgürlü?ünün anayasa taraf?ndan korundu?una dikkat çeken sözcü, Xinjiang'a ili?kin konularda yaln?zca Çin hükümetinin ve bölgede ya?ayan farkl? etnik gruplara mensup vatanda?lar?n yarg?da bulunma hakk? oldu?unu belirtti.

  Xinjiang'da terörle mücadele ve a??r?c?l?ktan ar?nd?rma alanlar?nda gözle görülür ba?ar?lar kaydedildi?ine i?aret eden sözcü, bu çal??malar?n bölge halk?n?n inanç özgürlü?üne zarar vermedi?ini, küresel terörle mücadeleye önemli katk?lar sa?lad???n? sözlerine ekledi.

  震东棋牌 边锋棋牌游戏下载| 赌博软件下载| 推荐赌博软件| 买一款棋牌游戏首页| 真人对战捕鱼下载