• Haber

  Yabanc? diplomatlardan Xinjiang'daki insan haklar? çal??malar?na övgü

  23.09.2019

  Çin'in Cenevre'deki daimi heyeti Milletler Saray?'nda "Xinjiang'daki ?nsan Haklar? Çal??malar?ndaki Geli?meler ve Ba?ar?lar" konulu seminer düzenledi.
   
  Seminerde k?sa süre önce Xinjiang'a ziyaret gerçekle?tiren baz? ülkelerin diplomatlar? ve Çin'in insan haklar? ara?t?rmalar? alan?ndaki uzmanlar Xinjiang'daki son durumu anlatt?. Diplomatlar Xinjiang'?n kalk?nmas? ve insan haklar? çal??malar?nda kaydetti?i ba?ar?lar, terörle ve a??r?c?l?kla mücadelede kaydedilen sonuçlar? takdirle de?erlendirdi.
   
  Seminere 40'? a?k?n ülkenin diplomatlar? ve bas?n mensuplar?, bilim insanlar? ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler dahil 100'ü a?k?n ki?i kat?ld?.
   
  Çin'in Cenevre'deki daimi temsilcisi Chen Xu seminerde yapt??? konu?mada, bu y?l Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulu?unun 70. y?ldönümü oldu?una i?aret ederek, 70 y?lda Xinjiang'daki insan haklar? çal??malar?nda gözle görülür ba?ar?lar?n kaydedildi?ini belirtti. Chen sözlerine ?öyle devam etti:
   
  "Xinjiang'?n insan haklar? çal??malar? güvenlik ve istikrar ortam?ndan ayr? dü?ünülemez. Xinjiang'da sorunlar?n ke?fedilmesi ve önlenmesi, mesleki e?itim merkezlerini tesis etme gibi terörle mücadele ve a??r?c?l??? giderme önlemleri yürütülerek, terör faaliyetleri etkili ?ekilde önlendi. Son y?llarda Xinjiang'da terör olaylar? ya?anmazken, çe?itli etnik gruplardan vatanda?lar?n mutluluk ve güvenlik hissi artt?. Xinjiang'da yürütülen mesleki e?itim çal??malar?nda kaydedilen deneyim; farkl? bölgelerin durumuna göre a??r?c?l??? gidermede, yasad??? örgütle?me ile mücadele ve yasad??? örgütleri önlemede, hukuk kurallar?n? uygulamada, insan haklar?na sayg? ve insan haklar?n? güvence alt?na almada ?srar etme olarak özetlenebilir. Xinjiang'da kaydedilen ba?ar?l? tecrübeler uluslararas? toplumun terörle mücadele, a??r?c?l??? giderme çal??malar?na örnek olu?turuyor, Çin çe?itli taraflarla bu konuda temaslarda bulunmak istiyor."
   
  Çin ?nsan Haklar? Ara?t?rma Konseyi üyesi Gu Yingsu Xinjiang'daki insan haklar? çal??malar?n? ?öyle de?erlendirdi:
   
  "Terörizm ve a??r?c?l?k Xinjiang'daki çe?itli etnik gruplardan vatanda?lara özellikle kad?nlara ve çocuklara ciddi zararlar getirdi. Dolay?s?yla Xinjiang'da yürütülen terörle mücadele ve a??r?c?l??? giderme önlemleri, özellikle mesleki e?itim okullar? ö?rencileri ve ailelerine gözle görülür de?i?iklikler sa?lad?. Mesleki e?itim çal??malar? terörizm ve a??r?c?l???n etkili ?ekilde kökünden yok edilmesini sa?layarak, çe?itli etnik gruplardan vatanda?lar?n can, sa?l?k ve geli?im haklar?n? güvence alt?na al?rken, bu vatanda?lar mutlu ya?ama kavu?tu."
   
  Yemen ve Zambiya'n?n Cenevre'deki daimi temsilcileri ve Zimbabve'nin Cenevre'deki temsilci yard?mc?s? yapt?klar? konu?malarda, Xinjiang'da görüp duyduklar?n?n onlar?n bak?? aç?lar?n? geni?letti?ini, Xinjiang ekonomisinin geli?ti?ini ve istikrar?n korundu?unu, çe?itli etnik gruplardan vatanda?lar?n uyum içinde bir arada ya?amas?n?n kendilerinde derin izlenimler b?rakt???n? kaydetti. Temsilciler konu?malar?nda ayr?ca, mesleki e?itim okullar?ndaki ö?rencilerle bizzat temaslarda bulunurken, ö?rencilerin yüreklerinden f??k?ran sevinç ve mutluluklar? hissettiklerini, Xinjiang'da yürütülen terörle mücadele ve a??r?c?l??? giderme çal??malar?nda gözle görülür ba?ar?lar?n kaydedildi?ini ve bunun çe?itli ülkelerin terörle mücadele ve a??r?c?l??? yok etme çal??malar? için yararl? bir deneyim oldu?unu dile getirdi.
   
  Rusya, Myammar, Küba ve Venezuela gibi ülkelerin üst düzey diplomatlar? ayr? ayr? yapt?klar? konu?malarda, Xinjiang'?n insan haklar? çal??malar?ndaki ve terörle mücadele, a??r?c?l??? giderme konular?nda kaydetti?i ba?ar?lar? takdirle de?erlendirirken, terörizm ve a??r?c?l???n insanl???n kar?? kar??ya kald??? ortak meydan okuma oldu?unu, Xinjiang'?n terörle mücadele ve a??r?c?l??? giderme çal??malar?n?n uluslararas? terörle mücadele çal??malar?na önemli katk? yapt??? gibi, geli?mekte olan ülkelerin insan haklar?n? ilerletme çal??malar? için örnek olu?turdu?unun alt?n? çizdi.
  震东棋牌 星空棋牌首页| 丰信棋牌| 棋牌赌博软件| 二八游戏网站| 丰乐棋牌下载