• Haber

  Çin, Xinjiang'daki a??r?c?l?kla mücadele hakk?nda bilgi verdi

  17.09.2019

  Çin ?nsan Haklar? Çal??malar? Derne?i (CSHRS) dün, Cenevre'de Xinjiang'da a??r?c?l???n giderilmesi konusunda al?nan önlemler ve elde edilen sonuçlar hakk?nda bilgi verdi.

  Çin ?nsan Haklar? Çal??malar? Derne?i, Birle?mi? Milletler (BM) ?nsan Haklar? Konseyi'nin 42. Toplant?s? kapsam?nda dün, Cenevre'de "Xinjiang'da A??r?c?l?kla Mücadele ve ?nsan Haklar?n?n Korunmas?" konulu bir konferans düzenledi.

  Çin ?nsan Haklar? Çal??malar? Derne?i Ba?kan Yard?mc?s? Wu Leifen konferansta, Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin, terörizm, a??r? dincilik ve bölücülük güçlerinin tehdidinden ciddi ?ekilde etkilendi?ini dile getirdi. Wu, özellikle dini a??r?c?l???n yay?lmas?n?n Xinjiang halk?n?n temel insan haklar?na zarar verdi?ini ve bölgede terör faaliyetlerine üreme alan? sa?lad???n? söyledi.

  Xinjiang'da son y?llarda al?nan önlemlerin olumlu sonuçlar verdi?ine i?aret eden Wu, Xinjiang'daki asayi?te temel bir de?i?im ya?and???n?, bölgede terör olaylar?n?n bir hayli azald???n? ve bölge halk?n?n insan haklar?n?n etkili ?ekilde koruma alt?na al?nd???n? vurgulad?.

  Nankai Üniversitesi ?nsan Haklar? Ara?t?rma Merkezi Ba?kan? Chang Jian ise, Xinjiang'da al?nan önlemlerin a??r?c?l???n yay?lmas?n? engelledi?ini ifade etti.

  Chang'?n verdi?i bilgilere göre, Aral?k 2016 tarihinden bu yana Xinjiang'da terör olay? ya?anmad? ve geçen y?l bölgeyi ziyaret eden turistlerin say?s? 150 milyonla bir önceki y?la göre yüzde 40 artt?.

  Chang, Çin'in terörle mücadele ve a??r?c?l???n giderilmesi konusunda kaydetti?i ba?ar?lar?n uluslararas? topluma de?erli bir deneyim sa?lad???n? sözlerine ekledi.

  震东棋牌 集结号捕鱼首页| 微乐江西棋牌| 865棋牌| 嘉世伯棋牌| 爱尚棋牌游戏首页