• Haber

  Xinjiang'da 160 bin yoksul vatanda?a yeni konutlar

  16.09.2019

  Nurcemal Hu?urniyaz yeni konuta ta??nacaklar?n? müjdeleyen haberi duyunca çok sevindi.

  Nurcemal, umut dolu gözlerle "A?abeyimle ya?l? annem hep selle mücadele etmek zorunda kald???m?z bu da?l?k bölgeden ta??nabilirse, yaz tatili sonras? buradan uzaktaki okuluma dönsem dahi gözüm arkada kalmaz." diye konu?tu.

  20 ya??ndaki Nurcemal tatilden yararlanarak ilçedeki yeni evini ziyaret ettikten sonra kalbinde bir an önce bu yeni eve ta??nma arzusu olu?tu.

  Son y?llarda Çin merkezi hükümetinin yoksul bölgelerdeki dar gelirli ailelerin ?artlar?na uygun konut ihtiyaçlar?n? kar??lay?c? tedbirler almas?yla, Nurcemal gibi da? ve çöl bölgelerinde oturan 160 bine yak?n yoksul vatanda??n ço?u a?amal? olarak yeni konutlar?na ta??nd?.

  11 Eylül'de düzenlenen, Xinjiang'daki yoksul ailelerin yeni konutlara ta??nmas?yla ilgili bas?n toplant?s?ndan edinilen bilgiye göre, bu y?l Xinjiang'da yoksullar için yeni konut in?as? kampanyas? kapsam?nda 4 bin 380 konutun in?as? tamamlan?rken, bu konutlara 19 bin 117 ki?inin ta??nmas? planlan?yor.

  13. Be? Y?ll?k Kalk?nma Plan? kapsam?nda Çin hükümeti, Xinjiang'daki 40 bin 125 ailedeki 160 bin yoksul ki?i için yeni konut in?as?na toplam 9 milyar 517 milyon yuan bütçe ay?rd?. 2016-2018 döneminde Xinjiang'da 35 bin 745 yoksul ailenin 140 bin nüfusu yeni konutlara ta??nd?.

  Ülke genelindeki en yoksul bölgelerden biri olan Xinjiang'?n güneyi çöl ve kurak da?l?k bölgelerle kapl?. Buralarda su kaynaklar? yetersizken, arazilerdeki çölle?me ve tuzla?ma sorunu ciddiyetini koruyor. Ço?unlu?unu köy nüfusunun olu?turdu?u bu bölgelerde az?nl?k etnik gruplar?n say?s? yüksek, ki?i ba??na dü?en kaynaklar?n oran? az, özellikle su, elektrik, yol ve haberle?me gibi altyap? tesislerinin in?as? geri kalm??, kamu hizmetleri yetersiz, üstelik hastal?k oranlar? da yüksek. Dolay?s?yla yoksullara yard?m çal??malar?n?n en çetin bölümünü bu bölgelerin olu?turdu?u kesindir.

  Nurcemal'in ailesinin ya?ad??? Yupurga ilçesi Çipan köyü Xinjiang'?n güneyinde yer al?yor. Buras? s?k s?k sel ve toprak kaymas? gibi do?al afetlerle bo?u?an ve verimli arazileri yetersiz bir kesim oldu?u için bölge sakinlerini yoksulluktan kurtarmak çok çetin bir çal??mayd?.

  Yoksullar?n ba?ka bölgelerdeki yeni konutlara ta??nmas?, Xinjiang'?n güneyindeki bölgelerde ya?ayan dar gelirli aileleri yoksulluktan kurtarman?n en etkili tedbiridir. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kalk?nma ve Reform Komisyonu Müdür Yard?mc?s? Guo Wenyi'nin anlatt???na göre, son y?llarda Xinjiang'?n güneyindeki yoksul bölgeler, yoksullar? yeni konutlara ta??ma projesi kapsam?nda pilot bölge olarak seçildi. 13. Be? Y?ll?k Kalk?nma Plan? s?ras?nda söz konusu bölgede 35 bin 200 yoksul aileden 139 bin 500 ki?i ba?ka bölgedeki yeni konutlara ta??n?rken, bu say? bölge genelinde yoksul ailelerin yüzde 87'sini olu?turdu.

  Xinjiang'da yoksullar?n yeni konutlara ta??nma çal??malar?, yeni göç köylerini olu?turma gibi yöntemlerle gerçekle?tirildi. Bu, yoksul halk?n konut ko?ullar?n? iyile?tirdi?i gibi, kamu hizmetlerinden e?it olarak yararlanmalar?n? sa?lad?. Günümüzde Xinjiang'da söz konusu kampanya kapsam?nda 731.42 km karayolu in?a edilirken, bin 257 km içme suyu boru hatt? dö?endi, 726.6 km'yi bulan elektrik a?? kuruldu. Ayn? zamanda 16 okul, 48 anaokulu, 35 klinik, 57 faaliyet salonu in?a edildi.

  Bunun yan? s?ra yeni konutlara ta??nan yoksul ailelerin gelirlerini art?rmay? amaçlayan özgün tar?m ve hayvanc?l???n geli?tirilmesi, emek yo?unluklu endüstrinin ilerletilmesi, emek gücünün istihdama transfer edilmesi, sektörel geli?im ve istihdam olanaklar?n?n artt?r?lmas?n?n gerçekle?tirilmesi gibi tedbirler ortaya kondu. Bu sayede yeni konutlara yerle?enler aras?ndan 77 bin ki?i istihdam edildi.

  震东棋牌 免费送彩金棋牌| 手机赌博app下载| 金彩捕鱼| 棋牌电玩城下载| 封神棋牌首页