• Politika

  Xinjiang'da inanç özgürlü?ü etkin ?ekilde korunuyor

  2016-06-02

  Çin Devlet Konseyi Bas?n Ofisi, Xinjiang'da ?nanç Özgürlü?ü adl? Beyaz Kitab'? bugün yay?mlad?.

  Beyaz Kitap'ta, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmas?ndan bu yana anayasal teminat alt?nda bulunan dini inanç özgürlü?ünün Xinjiang'da kapsaml? ?ekilde hayata geçirildi?ine, bölge halk?n?n bu konudaki haklar?na yeterince sayg? gösterildi?ine vurgu yap?ld?.

  Xinjiangl?lar?n dini ihtiyaçlar?n?n yeterince kar??land???na dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, din adamlar?n?n sosyal ve ekonomik geli?mede aktif rol oynad??? ifade edildi.

  Beyaz Kitap'ta, Çin hükümetinin kanunlar gere?ince, din i?lerini yürütme kapasitesini sürekli iyile?tirdi?ine i?aret edilerek, din alan?ndaki d?? temaslar?n da istikrarl? ?ekilde geli?tirildi?i, böylece a??r? dincili?in yayg?nla?mas?n?n önlendi?i belirtildi.

  Çin'in kendi gerçeklerine göre hareket ederek, din i?lerini ba??ms?z ve egemen bir ?ekilde yürüttü?üne dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, herhangi bir yabanc? kurulu? veya bireyin Çin'in din i?lerine kar??mas?na kar?? ç?k?ld??? ifade edildi.

  Beyaz Kitap'ta Çin'in sosyalist bir ülke oldu?u belirtilerek, Xinjiang'daki dini faaliyetlerin bu ?artlara ayak uydurmas? ve bu ?artlar alt?nda geli?mesi gerekti?ine i?aret edildi. Bunun sadece Çin devletinin ?artlar?yla ilgili olmad???, ayn? zamanda dini geli?menin de bunu talep etti?i bildirildi.

  Xinjiang'da inanç özgürlü?ünün önceki tüm dönemlere göre daha etkin ?ekilde korundu?una dikkat çekilen Beyaz Kitap'ta, gerçe?e sayg? duyan hiç kimsenin bunu inkar edemeyece?i belirtildi.

  Çin hükümetinin, dinin siyasila?t?r?lmas?na kararl?l?kla kar?? ç?kt???na i?aret edilen Beyaz Kitap'ta, di?er ülkelerin din ?emsiyesi alt?nda Çin'in içi?lerine kar??mas?na müsaade edilmeyece?ine vurgu yap?ld?.

  Çin'in orta halli refah toplumu in?as?nda kritik bir dönemde bulundupuna i?aret edilerek, bu dönemde ?pek Yolu Ekonomik Ku??a?'n?n çekirdek bölgesi olan Xinjiang'?n e?itlik, dostluk ve kar??l?kl? sayg? temelinde di?er ülkelerle i?birli?i yapmaya haz?r oldu?u kaydedildi. Farkl? din ve medeniyetler aras?nda diyalogun güçlendirilece?i, dünya bar??? ve geli?mesine katk? sa?lanaca?? belirtildi.

  震东棋牌 开网络棋牌app| 棋牌拖拉机下载app| 手机新天地棋牌下载| 伯爵棋牌官网下载| 牛竞技电竞